REGULAMIN WYDARZENIA STARTUP WEEKEND POLKOWICE 13 – 14 grudnia 2019 roku

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki udziału w wydarzeniu
i warsztatach pn. „Startup Weekend Polkowice”, organizowanych w dniach 13 – 14 grudnia 2019 roku (zwanych dalej „Wydarzeniem”) na Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach,
ul. Skalników 6 b, 59-101 Polkowice (zwanym dalej „Obiektem”). 

2. Organizatorem Wydarzenia jest Gmina Polkowice i Brandkick Sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu, ul. Świeradowska 77, 50-559 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS: 0000759350, NIP: 8992854004, REGON: 381882157, kapitał zakładowy w wysokości 5000 złotych (zwani dalej „Organizatorami”). 

3. Wydarzenie obejmować będzie trzy części:

1) część inauguracyjną – polegającą na powitaniu uczestników Wydarzenia i oficjalnego rozpoczęcia Wydarzenia, w dniu 13 grudnia 2019 r.,

2) część warsztatową – polegającą na przeprowadzeniu warsztatów z tematyki startupowej
i przekazaniu wiedzy jak założyć swój własny startup, w dniach 13-14 grudnia 2019 r.,

3)  część zamykającą – polegającą na przedstawieniu przez uczestników wypracowanych wspólnie z mentorami pomysłów na startup, obradach jury i przyznaniu przez jury nagród w dniu 14 grudnia 2019 r.

4. Uczestnicy mają możliwość zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu wypełniając formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie internetowej www.startupweekendpolkowice.pl. Wypełniony formularz należy złożyć do dnia 12 grudnia 2019 r. do godz. 11:00 w siedzibie organizatora: Urząd Gminy Polkowice, ul. Górna 2, pok. 205, 59 – 100 Polkowice.

5. Uczestnikami Wydarzenia są uczniowie szkół ponadpodstawowych, będący mieszkańcami gminy Polkowice, którzy zgłosili swój udział w Wydarzeniu, w 5 osobowym zespole, przy pomocy formularza zamieszczonego na stronie internetowej Wydarzenia. 

6. Zgłoszenie udziału rozumiane jest przez wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego,
o którym mowa w § 1 ust. 4 w siedzibie Organizatora. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu
w dalszej części Regulaminu zwane będą „Uczestnikami”.

7. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Wydarzeniu wyłącznie za zgodą ich opiekuna prawnego.

8. W formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w § 1 ust. 4, wymagane jest podanie następujących danych:

1) nazwa zespołu, 

2) adres zamieszkania,

3) data urodzenia,

4) nazwa i adres szkoły

5) dane rodzica/opiekuna prawnego dla uczestnika niepełnoletniego. 

9. Każdy z Uczestników zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu. Zgłoszenie oraz uczestnictwo w Wydarzeniu jest jednoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania. 

10. Organizatorzy oświadczają, iż Wydarzenie nie jest imprezą masową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171 t.j.). 

11. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny.

§ 2. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zaplanowanym przebiegu wydarzenia z uwagi na nieprzewidziane okoliczności.

2. Organizator zobowiązuje się do przygotowania cateringu dla Uczestników Wydarzenia oraz ubezpieczenia Wydarzenia.

3. Organizator uprawniony jest do wykorzystywania wizerunku Uczestników Wydarzenia w celu przygotowania materiału filmowego oraz zdjęciowego podsumowującego Wydarzenie. Organizator w tym przypadku zobowiązuje się działać wyłącznie na podstawie udzielonej uprzednio zgody przez Uczestnika lub opiekuna prawnego Uczestnika Wydarzenia. 

4. Organizator jest uprawniony do niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Wydarzeniu, jeżeli Uczestnik: 

1) znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków, lub innych środków odurzających,

2) nie przekazał Organizatorom zgody opiekuna prawnego do udziału w Wydarzeniu,
w szczególności zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz zgody
na wykorzystanie wizerunku Uczestnika.

§ 3. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA

1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zapisów Regulaminu oraz regulaminu Obiektu, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

2. W czasie trwania Wydarzenia zakazuje się wnoszenia na teren Obiektu następujących przedmiotów:

1) broń, materiały wybuchowe, materiały łatwopalne, wszelkie inne przedmioty, które mogą  być wykorzystane jako broń,

2) napoje alkoholowe, narkotyki, inne środki odurzające,

3) inne przedmioty niedozwolone, których wniesienie na teren Obiektu może spowodować zakłócenia w przebiegu Wydarzenia lub zagrażać bezpieczeństwu innych Uczestników Wydarzenia.

3. W przypadku, gdy Organizator poweźmie uzasadnione podejrzenie, że Uczestnik wniósł na teren Obiektu w czasie trwania Wydarzenia przedmiot, o którym mowa w § 3. ust. 2, uprawniony jest
do usunięcia Uczestnika z Wydarzenia oraz poinformowania właściwych służb porządkowych. 

4. Uczestnik zobligowany jest do zaznaczenia swojej obecności na liście w dniu Wydarzenia
do godziny 14:55.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Obiektu. 

§ 4. PRAWO DO RELACJONOWANIA PRZEBIEGU WYDARZENIA

1. Uczestnicy uprawnieni są do publikowania treści na temat Wydarzenia w mediach, w tym
w szczególności w mediach społecznościowych (zwane dalej „Media społecznościowe”) oraz
na stronach internetowych (zwane dalej „Relacje”), z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Obiektu. W szczególności przez Media społecznościowe rozumie się portale Facebook oraz Instagram, a także inne podobne portale lub serwisy.

2. Relacje przygotowane i udostępnione przez Uczestników:

1) nie mogą naruszać dóbr osobistych oraz godności Organizatora oraz osób trzecich,
w szczególności innych Uczestników oraz sponsorów, partnerów lub mentorów występujących w trakcie Wydarzenia,

2) nie mogą być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,

3) nie mogą naruszać przepisów obowiązującego prawa.

3. W przypadku, gdy Organizator poweźmie informację o naruszeniu przez Uczestnika postanowień
§ 4 ust. 2, uprawniony jest do usunięcia Uczestnika z Wydarzenia.

§ 5. KONKURS

1. Konkurs, w którym udział wezmą Uczestnicy będzie polegał na przygotowaniu w trakcie warsztatów, prezentacji multimedialnych przedstawiających pomysł Uczestników na własny biznes. Uczestnicy będą przygotowywać prezentację multimedialną w zespołach roboczych, których nazwy zostaną zgłoszone poprzez formularz zgłoszeniowy.

2. Pomysły Uczestników będą oceniane wedle następujących kryteriów:

1) innowacyjność,

2) sposób przedstawienia działań promujących pomysł,

3) forma zaprezentowania pomysłu na startup przed jury, 

4) sposób i dokładność wykonania prezentacji przedstawiającej pomysł. 

3. Pomysły Uczestników oceni zespół jurorów składający się z przedstawicieli Organizatora. Jury dokona oceny na podstawie kryteriów opisanych w § 5 ust. 2.

4. W przypadku uznania przez jury, że dany pomysł lub prezentacja multimedialna zostały skopiowane lub powielone, jury dokona dyskwalifikacji zespołu.

5. Wyniki konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 14 grudnia 2019 roku.

6. Nagrody do zdobycia w konkursie:

1) I miejsce – zestawy słuchawek,

2) II miejsce – zestawy smartwatchy,

3) III miejsce – voucher na stworzenie strony internetowej.  

7. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust 1. pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, poz. 1394, poz. 1622, poz. 1835, poz. 1726, poz.1978 i poz. 2166).

8. Organizatorzy wskazują, że decyzja jury o wynikach konkursu jest ostateczna i nie przysługuje
od niej odwołanie.

§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizator oświadcza, iż Wydarzenie będzie nagrywane oraz wykonywane będą w jego trakcie zdjęcia Uczestnictwo w Wydarzeniu wiąże się z wyrażeniem zgody na utrwalanie
  w jakiejkolwiek formie wizerunku oraz jego publikacji w szczególności w środkach masowego przekazu materiałach promocyjnych i publikacjach. 
 2. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Polkowic, z siedzibą w Urzędzie Gminy Polkowice, Rynek 1, 59-100 Polkowice.
 3. W Urzędzie funkcjonuje powołany przez Administratora Inspektor Ochrony Danych,
  z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych: przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@ug.polkowice.pl, w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice, a także korespondencyjnie na adres Urzędu: Rynek 1, 59-100 Polkowice.
 4. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w celach związanych z organizacją wydarzenia “Startup Weekend Polkowice”. 
 5. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych we wskazanym powyżej celu są: zgoda oparta na podstawie prawnej tj.: art. 6 ust. 1 pkt a RODO oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (zgoda na rozpowszechnianie wizerunku).
 6. W każdej chwili osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wycofania zgody
  na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
 7. Podanie danych jest warunkiem umownym oraz jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celów, dla których dane są zbierane. Brak podania wymaganych danych uniemożliwi udział
  w wydarzeniu bądź zgłoszenie drużyny do udziału w wydarzeniu.
 8. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe mogą zostać opublikowane m.in.
  w środkach masowego przekazu (media, Internet). Dane mogą zostać udostępnione innym pomiotom, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z przepisów prawa. Dane zostaną udostępnione podmiotowi, z którym Gmina Polkowice zawrze stosowną umowę w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres organizacji i trwania “Startup Weekend Polkowice”, a po jego zakończeniu przez odpowiedni okres wynikający z przepisów prawa dotyczących obowiązku archiwizacji dokumentów.  
 10. Osoba, której dotyczą dane ma prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych – o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw. 
 11. Osoba której dotyczą dane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych. 
 12. W zakresie umieszczania danych i zdjęć z Eventu w serwisie Facebook, administratorem danych jest  Facebook Ireland Ltd., który w swoim serwisie wykazuje przetwarzanie danych osobowych zgodne z RODO (spółka przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z RODO) i posiada serwery m.in. w USA. W pozostałym zakresie, Burmistrz Polkowic jako Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 13. Podczas przetwarzania danych zbieranych dla ww. celów nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. W przypadku, dokonania zmian, Organizator opublikuje zmieniony Regulamin na stronie internetowej https://startupweekendpolkowice.pl.